آدرس : ضلع غربی لابی پشتیبانی از انوام میزبانی و همایش

در حالی که چندی بیش تا زمان برگزاری مذاکرات آستانه باقی نمانده است، مسأله حضور آمریکا در این مذاکرات تبدیل به یک چالش اساسی بین ایران و دو کشور ترکیه و روسیه شده است. ایران به شدت مخالفت خود را با حضور آمریکا در این مذاکرات بیان کرده اما اکنون کرملین به دنبال آن است که با فشار بر ایران فاز دوم بازی خود را در سوریه آغاز کند. به گزارش «تابناک» دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز اعلام کرد که روسیه از حضور ایالات متحده آمریکا در مذاکرات آستانه در خصوص سوریه استقبال میکند اما موضع ایران در خصوص این حضور، مساله را پیچیده کرده است. وی که با خبرگزاری بی بی سی مصاحبه کرده است بیاان کرده: ما از حضور آمریکا در مذاکرات آستانه استقبال میکنیم. اما وضعیت کمی پیچیده است میدانید که ایران به عنوان یک بازیگر مهم در مساله سوریه حضور دارد و ایرانی‌ها از این مساله – حضور آمریکا – استقبال نمیکند. در نتیجه میتوان گفت که این یک شرایط پیچیده برای یک بازی است که باید با دقت دنبال شود.

در حالی که چندی بیش تا زمان برگزاری مذاکرات آستانه باقی نمانده است، مسأله حضور آمریکا در این مذاکرات تبدیل به یک چالش اساسی بین ایران و دو کشور ترکیه و روسیه شده است. ایران به شدت مخالفت خود را با حضور آمریکا در این مذاکرات بیان کرده اما اکنون کرملین به دنبال آن است که با فشار بر ایران فاز دوم بازی خود را در سوریه آغاز کند. به گزارش «تابناک» دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز اعلام کرد که روسیه از حضور ایالات متحده آمریکا در مذاکرات آستانه در خصوص سوریه استقبال میکند اما موضع ایران در خصوص این حضور، مساله را پیچیده کرده است. وی که با خبرگزاری بی بی سی مصاحبه کرده است بیاان کرده: ما از حضور آمریکا در مذاکرات آستانه استقبال میکنیم. اما وضعیت کمی پیچیده است میدانید که ایران به عنوان یک بازیگر مهم در مساله سوریه حضور دارد و ایرانی‌ها از این مساله – حضور آمریکا – استقبال نمیکند. در نتیجه میتوان گفت که این یک شرایط پیچیده برای یک بازی است که باید با دقت دنبال شود.

در حالی که چندی بیش تا زمان برگزاری مذاکرات آستانه باقی نمانده است، مسأله حضور آمریکا در این مذاکرات تبدیل به یک چالش اساسی بین ایران و دو کشور ترکیه و روسیه شده است. ایران به شدت مخالفت خود را با حضور آمریکا در این مذاکرات بیان کرده اما اکنون کرملین به دنبال آن است که با فشار بر ایران فاز دوم بازی خود را در سوریه آغاز کند. به گزارش «تابناک» دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز اعلام کرد که روسیه از حضور ایالات متحده آمریکا در مذاکرات آستانه در خصوص سوریه استقبال میکند اما موضع ایران در خصوص این حضور، مساله را پیچیده کرده است. وی که با خبرگزاری بی بی سی مصاحبه کرده است بیاان کرده: ما از حضور آمریکا در مذاکرات آستانه استقبال میکنیم. اما وضعیت کمی پیچیده است میدانید که ایران به عنوان یک بازیگر مهم در مساله سوریه حضور دارد و ایرانی‌ها از این مساله – حضور آمریکا – استقبال نمیکند. در نتیجه میتوان گفت که این یک شرایط پیچیده برای یک بازی است که باید با دقت دنبال شود.